جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.com 1 440,000ریال هیچکدام 440,000ریال
.ir 1 60,000ریال هیچکدام 60,000ریال
.org 1 480,000ریال هیچکدام 480,000ریال
.net 1 440,000ریال هیچکدام 440,000ریال
.biz 1 400,000ریال هیچکدام 400,000ریال
.info 1 480,000ریال هیچکدام 480,000ریال
.us 1 230,000ریال هیچکدام 230,000ریال
.name 1 360,000ریال هیچکدام 360,000ریالWwW.Gm-Net.ir